Afz: Jos van den Oever

Griffie Tweede Kamer
Postbus 20018
2500EA Den Haag

Uw kenmerk: JP/pr/18.1955
maandag 28 januari 2019

Geachte mevrouw Roos,

Op 19 december 2018 wees uw mijn verzoek van 23 januari 2018 om me de broncode, inclusief alle historische versies, van de Debat Direct App (hierna: `de broncode`) voor hergebruik ter beschikking te stellen, af. Mijn beroep is gebaseerd op de Wet hergebruik overheidsinformatie (hierna: `de Who`). Ik dien met deze brief bezwaar in tegen deze afwijzing.

U gaf twee redenen voor uw afwijzing. Als eerste reden voert u aan dat u het onvoldoende veilig vindt om de broncode openbaar te maken. U vertelt niet welke veiligheid in het geding is en hoe openbaarmaking van de broncode iemands veiligheid kan aantasten.

Een mogelijke veiligheidsrisico zou een bug in een serverapplicatie van de Tweede Kamer zijn. De broncode is voor een applicatie die op een apparaat van een burger (mobiele telefoon of tablet) wordt uitgevoerd; de applicatie draait niet op een server van de Tweede Kamer.

Omdat ik niet inzie, en u me niet vertelt, om welk veiligheidsrisico het hier gaat, kan ik het argument van onvoldoende veiligheid niet accepteren.

Uw tweede reden is dat de broncode informatie is die niet openbaar is op grond van de wet (artikel 2, lid 1, sub a. Who). In een volgende paragraaf haalt u de Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna: `de Wob`) aan. De Wob is niet van toepassing op de Tweede Kamer en zegt niets over de openbaarheid van de informatie van de Tweede Kamer. De verwijzing naar artikel 10 lid 1 sub b en lid 2 sub a-b is niet relevant in dit verband.

Ik doe een beroep op u om de gevraagde broncode openbaar te maken voor hergebruik. Ook al is uw standpunt dat u de broncode niet openbaar hoeft te maken op basis van de Who, verzoek ik u toch om de broncode openbaar te maken. Hier zijn een aantal argumenten om de broncode openbaar te maken.

Publicatie van de broncode is een teken van respect voor de gebruiker. Als de broncode niet beschikbaar is, dan kan de gebruiker niet nagaan wat de werking van de applicatie is. De gebruiker kan niet vaststellen of de applicatie ongewenste activiteiten onderneemt. Vorig jaar kwam de NOS nadelig in het nieuws omdat de NPO Start app gebruikersgegevens zoals kijkgedrag verzamelde. Dit ligt gevoelig bij de NOS, maar zou bij de Tweede Kamer nog gevoeliger zijn. Er zijn veel maatschappelijke zorgen over de invloed en werking van algoritmes. Ook in de Tweede Kamer leven deze zorgen. Door de broncode openbaar te maken kan de Tweede Kamer twijfels over het gebruik van de app wegnemen.

De publicatie van de broncode biedt burgers de mogelijkheid om de Debat Direct app te verbeteren en deze op andere platforms beschikbaar te maken. Momenteel is de app alleen beschikbaar voor iOS en Android. De app is niet beschikbaar voor o.a. Windows, Linux, Ubuntu Phone, Mac OS X, Sailfish. Er zijn burgers die liever geen iOS of Android gebruiken. Door de broncode beschikbaar te stellen kunnen die burgers, met wat ontwikkelwerk, de app gebruiken.

De Tweede Kamer heeft momenteel een Open Data Portaal. Actief data delen past in het plan Open Overheid. Het publiceren van broncode is ook onderdeel van dat plan. De Tweede Kamer heeft in het verleden al broncode gepubliceerd op https://github.com/tweedekamer.

Nederland heeft de Talinnverklaring ondertekend. Daarin staat: “We will in our country make ICT solutions owned by or developed for public administrations more readily available for reuse in private sector and civil society,”.

De Tweede Kamer heeft zich in het verleden vaak, middels o.a. moties, uitgesproken voor het publiceren van broncode door de overheid. Het zou de Tweede Kamer sieren als ze zelf het goede voorbeeld geeft.

Ik hoop dat u uw afwijzing van mijn verzoek heroverweegt.

Vriendelijke groet,

Jos van den Oever