pdf

Den Haag, 1 mei 2019

Geachte heer Van den Oever,

Op 23 januari 2018 heeft u met een beroep op de Wet hergebruik van overheidsinformatie (hierna: Who) verzocht om terbeschikkingstelling van de broncode van de Debat Direct app (hierna ook: de broncode). De Tweede Kamer heeft dat verzoek bij brief van 19 december 2018 afgewezen (hierna ook het primaire besluit).

Bij brief van 28 januari 2019 heeft u bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing. Op 5 april 2019 heeft u uw bezwaar toegelicht tijdens een hoorzitting (zie bijlage voor het verlag). Met deze brief beslist de Tweede Kamer op uw bezwaar.

Gronden van het bezwaar

In uw bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft u (samengevat) het volgende aangevoerd:

  1. De Tweede Kamer heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een veiligheidsrisico bij openbaarmaking van de broncode.
  2. De verwijzing naar de Wob is niet relevant, omdat die niet van toepassing is op de Tweede Kamer.
  3. De Tweede Kamer moet de broncode openbaar maken om – kort gezegd – het goede voorbeeld te geven van een open overheid; het biedt burgers de mogelijkheid de Debat Direct app te verbeteren; en het is een teken van respect voor de gebruiker, die de werking van de app kan controleren.

Besluit

De Tweede Kamer heeft het besluit van 19 december 2018 op grond van uw bezwaar heroverwogen en handhaaft dit besluit met aanvulling van de motivering.

Toelichting

De Tweede Kamer stelt voorop dat twijfel bestaat of de Who van toepassing is op broncodes. De vraag is of een broncode kwalificeert als ‘informatie neergelegd in documenten’ (artikel 1, aanhef en onder b en d, Who).

Los daarvan geldt dat zelfs als en broncode kwalificeert als ‘informatie neergelegd in documenten’ in de zin van de Who, de Who alleen van toepassing is op informatie die openbaar is op grond van de wet (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, Who). De door u verzochte broncode van de Debat Direct app is niet openbaar. De Who is daarmee niet van toepassing op de broncode en uw verzoek moet daarom worden afgewezen.

De Tweede Kamer wijst daarbij voor de volledigheid op de wetsgeschiedenis bij de Who. De wetgever merkt daarin op dat een instelling zoals de Tweede Kamer, waarop de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet van toepassing is, niet verplicht is te toetsen of informatie openbaar kan worden gemaakt als gevolg van een verzoek op grond van de Who. Als de gevraagde informatie niet openbaar is, dan is hergebruik niet mogelijk.¹

Overigens heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van uw verzoek vrijwillig onderzocht of de broncode eventueel openbaar zou kunnen worden gemaakt en vervolgens voor hergebruik ter beschikking kan worden gesteld. De Tweede Kamer ziet daar vanaf. Daarvoor is relevant dat de Debat Direct app een belangrijk informatiekanaal is van de Tweede Kamer. Via deze app kan een groot publiek de beraadslagingen en stemmingen van de Tweede Kamer volgen. Zou de broncode openbaar worden gemaakt, dan zou dat, zeker in combinatie met kennis over de techniek van onderliggende systemen, tot manipulatie van dit informatiekanaal kunnen leiden. Dergelijk onevenredig nadeel voor de Tweede Kamer en – breder – voor de goed publieke voorlichting staat aan vrijwillige openbaarmaking van de broncode in de weg (vergelijk artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob). Daarbij speelt ook een rol dat bij de bouw van de app destijds geen rekening is gehouden met het open source ter beschikking stellen van de software. De Tweede Kamer wenst in dat kader te benadrukken dat het streven is bij de ontwikkeling van software waar mogelijk rekening te houden met de mogelijkheid deze software vervolgens open source ter beschikking te stellen.

Gelet op het bovenstaande handhaaft de Tweede Kamer de afwijzing in het primaire besluit, omdat de gevraagde broncode geen openbare informatie is en de Who dus niet van toepassing is op de broncode (artikel 2, eerste lid, aaanhef en onder a, Who).

Reactie op de bezwaargronden

In hetgeen u in uw bezwaarschift en tijdens de hoorzitting heeft aangegeven ziet de Tweede Kamer geen reden anders te beslissen. Uw gronden inzake de aannemelijkheid van een veiligheidsrisico bij terbeschikkingstelling van de broncode, de verwijzing naar de Wob en het geven van het goede voorbeeld (zie p. 1 van dit besluit) doen immers niet af aan het feit dat de Who alleen van toepassing is op openbare informatie, en de broncode waar u om vraagt niet openbaar is. Ook de na de hoorzitting gestuurde opmerking dat (de verschijningsvorm van) de app openbaar is, kan geen doel treffen, nu de app geen informatie neergelegd in documenten is, maar een computerprogramma. Volledigheidshalve wijst de Tweede Kamer er nog op dat de posts op https://github.com/tweedekamer, waar u in uw bezwaarschrift op wijst, deels leeg zijn (twee posts) en deels (twee andere posts) onvergelijkbaar zijn met de broncode van de Debat Direct app. Dat betreffen kleine aanpassingen van reeds bestaande softwaretoepassingen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Khadija Arib

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tegen deze beslissing op bezwaar kunt u (en andere belanghebbenden) binnen zes weken beroep instellen bij de bestuursrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied van uw woonplaats.