pdf
datum
19 december 2018
betreft
Ter beschikkingstelling broncode VLOS
ons kenmerk
JP/pr/18.1955

Geachte heer Van den Oever,

Op 23 januari 2018 heeft u een verzoek ingediend om de broncode, inclusief alle historische versies van de broncode, van de Debat Direct App (hierna: ‘de broncode’) aan u ter beschikking te stellen voor hergebruik. Uw verzoek is gebaseerd op de Wet hergebruik overheidsinformatie (hierna: ‘de Who’).

Door middel van dit besluit wijs ik uw verzoek af. De afwijzing is gebaseerd op het feit dat ik het onvoldoende veilig vind om de broncode openbaar te maken en de Who alleen betrekking heeft op informatie die openbaar is op grond van de wet. In dit verband wijs ik u op artikel 2, lid 1, sub a. Who.

De Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna: ‘de WOB’) is niet op de Tweede Kamer van toepassing. Ik wijs u overigens wel op artikel 10 lid 1 sub b en lid 2 sub a-b van de WOB. Dit zou ook een deugdelijke grondslag hebben geboden voor het weigeren van openbaar maken, en dus het weigeren van hergebruik.

Indien u zich niet met dit besluit kunt verenigen, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift dient u naam en u adres te vermelden. Uw bezwaarschrift kunt u aan mij richten en toesturen aan Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

Ten slotte bied ik u mijn verontschuldigingen aan voor het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat u een reactie op uw aanvraag ontving.

Hoogachtend,

Simone Roos

Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal